ПУБЛИЧНА ПОКАНА № в АОП - 9051335

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  № в АОП - 9051335

МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан на основание чл.101а и чл.101г от ЗОП, във връзка с чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП и необходимостта от доставка на пелети за отопление:

1.Обявява публична покана за доставка на пелети за отопление до 130 тона за нуждите на МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан, както следва:

- пелети по видове –от широколистна дървесина Клас А2.

- цени в летния период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон.

- цени в зимен период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон

Доставката да става на здрави карго палети.Всеки чувал да съдържа информация, относно следните характеристики: Обща влага,работна;сяра;обемно тегло и топлина на изгаряне

2.Срок на плащане след доставка   - разсрочено плащане до 60дни. Плащане – по банков път.

3.Срок на доставка след заявка – до 5 работни дни.

4.Критерий за оценка на офертите – най-ниска цена.

5.Начин на образуване на цената – крайна цена без  ДДС

6.Срок за изпълнение на доставката – 1 година.

7.Срок на валидност на офертите – 60 дни.

8.Представените оферти трябва да бъдат запечатани в непрозрачен плик с ненарушена цялост и надписани с предмета на поръчката и данни за участника.

Всяка оферта трябва да съдържа:

- подробни данни за лицето, което прави предложението:

- предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б, ал.1,т.3 от ЗОП

 наименование, удостоверение за ЕИК издадено от Агенцията по вписвания, адрес, факс, лица и телефони за кореспонденция,банка, BIC, IBAN;

- ценово предложение;

- срок на валидност на офертата

- срок за плащане след доставка;

- сертификат (протокол за изпитване) издаден от акредитирана лаборатория.

Всички документи трябва да са на български език

9.Срок за подаване на офертите 29.03.2016г до 16,00 часа

10.Офертите се подават в административен отдел на болницата срещу входящ номер

11.Получените оферти ще бъдат разгледани и класирани на 04.04.2016г. , в 14.00часа, съгласно чл.101г ал.3 от ЗОП в заседателната зала на МБАЛ ЕООД гр.Мадан