ДОСТАВКА НА ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

Доставените общи медицински консумативи да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия и да са произведени в страни от Европейския съюз. Участникът да притежава Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или еквивалент. Представената оферта  за общи консумативи да бъде комплексна/пълна/ , а не за отделни позиции. Участникът трябва да представи само една пълна оферта без варианти.Оферта,която не отговаря на условията на Възложителя няма да бъде оценявана и класирана.

 Критерият за оценка  е "Най-ниска цена".