ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

 

 

С Ъ Б Щ Е Н И Е

Комисията назначена за провеждане на публичното състезание за доставка на лекарствени продукти  в Многопрофилна болница за активно лечение „Проф.д-р .Чилов“ЕООД гр.Мадан съобщава на участниците в публичното състезание , че отварянето на Ценовите предложения ще се извърши на 19.09.2019г., в 14.00часа в Заседателната зала на болницата – ІІ-ри етаж.

 

 

 

 

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на Многопрофилна болница за активно лечение"Проф.д-р К.Чилов"ЕООД гр.Мадан.

Доставката не е разделена на обособени позиции и е обявена на основание чл.18 ал.1 т.12 от ЗОП

Процедурата ще бъде прекратена или договора за доставката на лекарствени продукти ще бъдат прекратени с въвеждане на „Електронната система за закупуване на  лекарствени продукти за нужтите на лечебните заведения в Република България“.

Място на изпълнение на поръчката: Болнична аптека на МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов“ ЕООД гр.Мадан

Срок за изпълнение на доставките: срокът за изпълнение на доставките не може да бъде по-голям от 24 часа от получаване на заявка

Предлагана цена:

Цената, която ще се плати за извършване на доставката, представлява крайна цена, включваща ДДС и всички разходи по доставката до краен получател - Болнична аптека на “МБАЛ Проф.д-р К.Чилов” ЕООД, гр.Мадан, ул. “Перелик” №9

Предложените от участника единични цени за мярка, трябва да бъдат в български лева и с точност до третия  знак след десетичната запетая. Задължително условие на възложителя е общата цена да е посочена с точност до третия знак след десетичната запетая. В тези цени трябва да се включат: всички разходи по изпълнение на поръчката.

Не се допуска предлагане на изменение и/или допълване на образеца на ценовата оферта.

Начин на плащане: по банков път, в лева.

Плащането ще се извършва по банков път, отложено в срок до 60 дни след датата на доставката, въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма.