ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение“.Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", включително за дейността"координатор на стандартна балансираща група" в съответствие със ЗЕ и други относими нормативни актове издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.Участникът в процедурата да декларира потвърждаване на възможностите за доставка на цялото количество електроенергия в необходимите срокове.Всеки участник в процедурата трябва да има валидно сключен договор по чл.11, т.13 във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия със съответния мрежови оператор към чиято мрежа са присъединени обектите на възложителя.Участникът посочва единствено цената на нетната активна електрическа енергия без към нея да включва допълнително дължимите суми за акциз, добавка "задължение към обществото", такса пренос и достъп до електропереносната е електроразпределителната мрежа и добавка към цената за добавена/консумирана реактивна енергия.

Офертата да се представи в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост от участника или негов законен предтавител ,по пощата с обратна разписка или с куриерска фирма на адреса посочен в обявата за събиране на оферти.Върху опаковката се записва предмета на поръчката и данни да участника - име, адрес, телефон за връзка.

Спечелилият участник при подписване на договора трябва да представи Декларация  по чл.54 ал.1 от  ЗОП.