Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на ниско напрежение за МБАЛ"Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на ниско напрежение за МБАЛ"Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан

Поръчката е обявена във вразка с Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13.07.2009г.,относно общите правила за вътрешния пазар на
електроенергия и Глава девета,Раздел VII "Сделки при свободно договорени цени" от Закона за енергетиката.
Предмет на поръчката: Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на ниско напрежение за нуждите на
Многопрофилна болница за активно лечение "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан, обл.Смолян.

Виж повече:

https://app.eop.bg/today/361651