"Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ"Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан"

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на лежащо болни пациенти
в МБАЛ"Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан обл.Смолян.
 

"МБАЛ"Проф.Д-р К.Чилов"-ЕООД обявява предложение за места за специализанти, финансирани от държавата за 2024г.

Съгласно чл.44 ал.1 от Наредба №1 от от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ "Проф.Д-р Константин Чилов"-ЕООД -гр.Мадан обявява предложение за  места за специализанти финансирани от държавата  за 2024г. както следва:

1.Лекар- специализант по Акушерство и гинекология-      1 място;

2.Лекар- специализант по Клинична лаборатория-            1 място;

3.Лекар- специализант по Нервни болести -                       1 място;

4.Лекар- специализант по Образна диагностика-               1 място;

Рубрика:

Проект BG 16FOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“

            Приключи работата по проект BG 16FOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по който между Министерство на здравеопазването, като Бенифициент на проекта, който предоставя безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ и МБАЛ“Проф.д-р К.Чилов“ ЕООД  гр.Мадан се подписа Споразумение за партньорство и след проведени обществени поръчки се извършиха следните дейности:

Рубрика:

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на ниско напрежение за МБАЛ"Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на ниско напрежение за МБАЛ"Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан

ЦЕНОРАЗПИС

.

Пълния ценоразпис може да изтеглите от прикачения файл

 

ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА

ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА в МБАЛ-МАДАН-ЕООД /РЕНТГЕНОВО ОТДЕЛЕНИЕ/ СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  от 09:30 до 13:00ч. тел. за записване 0882408017

Рубрика:

ДОСТАВКА НА ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

Доставените общи медицински консумативи да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия и да са произведени в страни от Европейския съюз. Участникът да притежава Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или еквивалент. Представената оферта  за общи консумативи да бъде комплексна/пълна/ , а не за отделни позиции. Участникът трябва да представи само една пълна оферта без варианти.Оферта,която не отговаря на условията на Възложителя няма да бъде оценявана и класирана.

 Критерият за оценка  е "Най-ниска цена".

ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Избор на доставчик на пелети за отопление  по видове - от широколистна или иглолистна дървесина:

- цени за летен период с включен транспорт по гр.Мадан за 1 тон.

- цени за зимен период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон

Доставката на пелети да става на здрави карго палети.Всеки чувал да има надпис съдържащ информация, относно следните характеристики: обща влага ; работна ; пепел ;сяра ; обемно тегло и топлина на изгаряне.

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение“.Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", включително за дейността"координатор на стандартна балансираща група" в съответствие със ЗЕ и други относими нормативни актове издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.Участникът в процедурата да декларира потвърждаване на възможностите за доставка на цялото количество електроенергия в необходимите срокове.Всеки участник в процедурата трябва да има валидно сключен договор по чл.11, т.13

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

 

 

С Ъ Б Щ Е Н И Е

Комисията назначена за провеждане на публичното състезание за доставка на лекарствени продукти  в Многопрофилна болница за активно лечение „Проф.д-р .Чилов“ЕООД гр.Мадан съобщава на участниците в публичното състезание , че отварянето на Ценовите предложения ще се извърши на 19.09.2019г., в 14.00часа в Заседателната зала на болницата – ІІ-ри етаж.

 

 

 

 

Страници

Subscribe to МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МАДАН RSS