ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА

ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА в МБАЛ-МАДАН-ЕООД /РЕНТГЕНОВО ОТДЕЛЕНИЕ/ СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  от 09:30 до 13:00ч. тел. за записване 0882408017

Рубрика:

ДОСТАВКА НА ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

Доставените общи медицински консумативи да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия и да са произведени в страни от Европейския съюз. Участникът да притежава Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или еквивалент. Представената оферта  за общи консумативи да бъде комплексна/пълна/ , а не за отделни позиции. Участникът трябва да представи само една пълна оферта без варианти.Оферта,която не отговаря на условията на Възложителя няма да бъде оценявана и класирана.

 Критерият за оценка  е "Най-ниска цена".

ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Избор на доставчик на пелети за отопление  по видове - от широколистна или иглолистна дървесина:

- цени за летен период с включен транспорт по гр.Мадан за 1 тон.

- цени за зимен период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон

Доставката на пелети да става на здрави карго палети.Всеки чувал да има надпис съдържащ информация, относно следните характеристики: обща влага ; работна ; пепел ;сяра ; обемно тегло и топлина на изгаряне.

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение“.Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", включително за дейността"координатор на стандартна балансираща група" в съответствие със ЗЕ и други относими нормативни актове издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.Участникът в процедурата да декларира потвърждаване на възможностите за доставка на цялото количество електроенергия в необходимите срокове.Всеки участник в процедурата трябва да има валидно сключен договор по чл.11, т.13

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

 

 

С Ъ Б Щ Е Н И Е

Комисията назначена за провеждане на публичното състезание за доставка на лекарствени продукти  в Многопрофилна болница за активно лечение „Проф.д-р .Чилов“ЕООД гр.Мадан съобщава на участниците в публичното състезание , че отварянето на Ценовите предложения ще се извърши на 19.09.2019г., в 14.00часа в Заседателната зала на болницата – ІІ-ри етаж.

 

 

 

 

ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА И ХЛЯБ ЗА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ"ЕООД ГР.МАДАН

Доставка на готова храна и хляб за лежащо болни пациенти на МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан

По едно ядене за закуска, обяд и вечеря, изготвени по предварителна заявка от Възложителя.

Храната да се приготвя по диети и да бъде разнообразна, съобразена с нормите на болничното хранене, приготвена по "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения."

Срок за получаване на оферти ще се приемат до 19.06.2019г. вкл. до 16.00часа.

ДОСТАВКА НА ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Достака на общи  медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" ЕООД   гр. Мадан

ДОСТАВКАТА Е КОМПЛЕКСНА, БЕЗ ОБЯВЕНИ ПОЗИЦИИ!

ДОСТАВКА НА ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Доставка на общи медицински консумативи за Многопрофилна болница за активно лечение "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Доставените медицински консумативи да отговарят на изискванията на ЗМИ и да са произведени в страни от Европейския съюз.

ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Доставка на пелети за отопление за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Доставка на пелети по видове - от широколистна или иглолистна дървесина .

- цени в летния период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон.

- цени в зимен период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон

Доставката на пелети да става на здрави карго палети. Всеки чувал да съдържа информация, относно следните характеристики: Обща влага,работна; пепел; сяра;обемно тегло и топлина на изгаряне.

ДОСТАВКА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ"ЕООД ГР.МАДАН

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ"ЕООД ГР.МАДАН

Страници

Subscribe to МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МАДАН RSS